Celltech Logo 250x111

Hållbara batterier

Främja hållbarhet med Celltech Lifecycle

På Celltech anser vi att hållbarhet är en viktig faktor i varje skede av en batterilösnings livscykel.

Vårt tillvägagångssätt bygger på den cirkulära ekonomins modell, Celltech Lifecycle, som gör det möjligt för oss att utveckla batterilösningar med lång livslängd.

Dessutom hjälper vi våra kunder att möjliggöra så att batteriet får ett andra liv och ser till att återvinningen följer lokala lagar och förordningar.

På grund av vårt engagemang för hållbarhet är våra batterilösningar både kostnadseffektiva och miljövänliga.

Celltech Lifecycle
Celltech Lifecycle - Vår verksamhetsmodell

Engagemang för hållbarhet

Engagemanget för hållbarhet på Celltech sträcker sig längre än till affärsverksamheten.

Vi har en unik chans att driva våra kunders miljöansvar genom att fokusera på att utveckla och leverera hållbara batterier och kraftsystem.

Vår modell för cirkulär ekonomi stöder hållbarhet och garanterar att våra produkters miljöpåverkan beaktas under hela deras livscykel.

Att ta ansvar som sträcker sig utanför vår verksamhet är också viktigt för oss. I vår uppförandekod ställer vi därför krav på att våra leverantörer agerar hållbart.

Det är dags att agera och Celltech banar väg för en mer hållbar framtid.

Läs mer om våra hållbarhetsåtaganden i våra ESG-policyer.

Hållbara batterier och kraftsystem

Hållbarhet är kopplat till varje steg i en batterilösnings livscykel, från att definiera krav till design, tillverkning, service och återvinning av batteriet.

Kemi och tekniska lösningar som valts för en batterilösning är också en del av hållbarheten.

Våra hållbara batterilösningar är utformade för att tåla tuffa miljöförhållanden, vilket förlänger deras initiala livslängd.

När en batterilösnings första livslängd löper ut hjälper vi våra kunder att möjliggöra så att batteriet används i applikationer för ett andra liv.

Återvinning är en kritisk komponent i den cirkulära ekonomins modell, och vi ser till att den utförs i enlighet med lokala lagar och förordningar.

Grundpelarna i vår hållbarhet

El Kretsen Logo RGB

Global Compact

Addtech, vårt moderbolag är medlem i FN:s initiativ, Global Compact. Syftet med initiativet är att få företag att ta ansvar för tio grundläggande principer inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Du kan läsa om vår Communication on Progress från länken nedan.
https://www.unglobalcompact.org/​participation/​report/​cop/​create-and-submit/​active/​471158 

UN Global Compact

Science Based Targets

Addtech, vårt moderbolag har under flera år arbetat med att integrera aktiviteter i verksamheten för att reducera vår klimatpåverkan och nå våra 2030-mål. Vi har också anslutit oss till SBTi för hela koncernen och har åtagit oss att vara klimatneutrala för vår egen verksamhet (scope 1 & 2) senast 2030 samt att ta fram en färdplan för att vara klimatneutrala enligt (scope 1,2 & 3), senast 2050.

 

Science Based Targets

VISSELBLÅSARE

Celltech strävar efter att upprätthålla ett transparent affärsklimat och hög affärsetik. Vi värdesätter säkerheten och respekten för alla som berörs av vår verksamhet. På grund av detta erbjuder vi en visselblåsartjänst som vem som helst kan använda för att rapportera oegentligheter som strider mot våra värderingar och vår uppförandekod. För att säkerställa anonymitet för visselblåsarfunktionen använder vi en extern partner, Whistle B.

Du kan följa länken nedan för att komma till den externa visselblåsarsidan. Där kan du hitta mer information och välja fler språk:  https://report.whistleb.com/en/addtech

ADDTECHS HÅLLBARHETSARBETE

Hållbarhet är en integrerad del av vår ägares Addtech AB:s verksamhet. Du kan läsa allt om Addtech AB:s hållbarhetsarbete och mål här: https://www.addtech.com/sustainability