Celltech Logo 250x111

Hållbarhet

Vi tror starkt på att tillväxt och hållbarhet går hand i hand och att hållbarhet står i centrum för allt vi gör på Celltech. Globala och lokala krav på minskade utsläpp och ökad hållbarhet har gjort hållbara produkter och lösningar till en konkurrensfördel i vår bransch. Vi designar och tillverkar hållbara batteriprodukter som hjälper våra kunder att bygga utrustning, fordon och drift samtidigt som vi ökar våra kunders affärsvärde och minskar klimatpåverkan.

Celltech är också fullt engagerade i att positivt påverka människor som arbetar på Celltech och våra leverantörer samt partners över hela världen. Vårt miljöarbete bedrivs inom ramen för vår affärsidé och ska integreras väl i alla våra beslut. Genom att utveckla mer hållbara produkter och lösningar, som gör det möjligt för våra kunder att minska sin påverkan på klimat och miljö, skapar vi värde för våra kunder och samhället.

Vi strävar generellt efter att minimera avfall, förebygga utsläpp och ta hänsyn till miljöprestanda i all vår verksamhet. Som ett minimikrav följer vi alltid lokala lagar och förordningar. Att ta ansvar som sträcker sig utanför vår verksamhet är också viktigt för oss. I vår uppförandekod kräver vi därför att våra leverantörer värnar om miljön i sin produktion. Vi ser regelbundet över deras insatser för att främja en hållbar utveckling. Dessa bedömningar ger en överblick över hur våra leverantörer arbetar med miljöfrågor och gör att vi kan se möjligheter att genomföra gemensamma förbättringar där det är möjligt.

är stolta över att våra medarbetare stannar länge i företaget. Vi vill upprätthålla långsiktiga relationer med våra medarbetare och erbjuda trygga anställningsformer, en gynnsam arbetsmiljö och individuella utvecklingsmöjligheter. Kontinuerlig kompetensutveckling är viktigt för oss och vi erbjuder skräddarsydd utbildning genom vår affärsskola, som är tillgänglig för alla medarbetare.

Alla medarbetare ska ges lika utvecklingsmöjligheter, oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, religion, politiska åsikter, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller andra utmärkande egenskaper. Vi försvarar också mänskliga rättigheter och kräver det av alla våra partners och leverantörer. Som ett minimum måste alla partners och leverantörer uppfylla minimikraven i nationell lagstiftning om arbetsrätt. Vi tillämpar nolltolerans mot tvångsarbete och arbetar aktivt för att förhindra regelöverträdelser inom vår verksamhet eller värdekedja.

Vi förkroppsligar överlägsen affärsetik, tillämpar nolltolerans mot korruption och arbetar aktivt för att motverka mutor och otillbörliga metoder som begränsar konkurrensen. Du kan läsa mer i vår Code of Conduct.

 

Global Compact

Addtech, vårt moderbolag är medlem i FN:s initiativ, Global Compact. Syftet med initiativet är att få företag att ta ansvar för tio grundläggande principer inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Du kan läsa om vår Communication on Progress från länken nedan.
https://www.unglobalcompact.org/​participation/​report/​cop/​create-and-submit/​active/​471158 

UN Global Compact

Science Based Targets

Addtech, vårt moderbolag har under flera år arbetat med att integrera aktiviteter i verksamheten för att reducera vår klimatpåverkan och nå våra 2030-mål. Vi har också anslutit oss till SBTi för hela koncernen och har åtagit oss att vara klimatneutrala för vår egen verksamhet (scope 1 & 2) senast 2030 samt att ta fram en färdplan för att vara klimatneutrala enligt (scope 1,2 & 3), senast 2050.

 

Science Based Targets

VISSELBLÅSARE

Celltech strävar efter att upprätthålla ett transparent affärsklimat och hög affärsetik. Vi värdesätter säkerheten och respekten för alla som berörs av vår verksamhet. På grund av detta erbjuder vi en visselblåsartjänst som vem som helst kan använda för att rapportera oegentligheter som strider mot våra värderingar och vår uppförandekod. För att säkerställa anonymitet för visselblåsarfunktionen använder vi en extern partner, Whistle B.

Du kan följa länken nedan för att komma till den externa visselblåsarsidan. Där kan du hitta mer information och välja fler språk:  https://report.whistleb.com/en/addtech

ADDTECHS HÅLLBARHETSARBETE

Hållbarhet är en integrerad del av vår ägares Addtech AB:s verksamhet. Du kan läsa allt om Addtech AB:s hållbarhetsarbete och mål här: https://www.addtech.com/sustainability