Celltech Logo 250x111

EU:s nya batteriförordning – Hur ska företag som använder batterier förbereda sig under 2024?

EU batteriförordning

EU:s nya batteriförordning är ett viktigt steg mot en mer hållbar och konkurrenskraftig batteriekonomi. Förordningen ställer nya krav på batteridesign, tillverkning, märkning, återvinning och rapportering. Förordningen gäller alla batterier som importeras till eller används i EU, inklusive bärbara batterier, industribatterier och fordonsbatterier. Företag som använder batterier måste vara medvetna om sina skyldigheter och förstå hur de ska se till att deras partners följer reglerna.

Förordningen syftar till att främja batteriernas livslängd, säkerhet, energieffektivitet och miljövänlighet. Förordningen syftar också till att minska de miljö- och hälsorisker som batterier orsakar samt att främja batteriernas cirkulära ekonomi och materialeffektivitet. Förordningen stöder EU:s gröna giv och klimatmål.

Tidtabell

EU:s nya batteriförordning publicerades i Europeiska Unionens officiella tidning den 28 juli 2023 och trädde i kraft den 17 augusti 2023. Förordningen kommer dock att tillämpas gradvis från och med den 18 februari 2024.

Det bör noteras att olika regleringsartiklar har olika tidslinjer, så det är bara vissa saker som behöver vara klara i februari 2024, vissa i augusti 2024 och vissa mycket senare.

Krav på batteritillverkare 2024

Celltech Abatel AB:s och Celltech Groups egna batterifabriker är väl förberedda för förordningens krav. Vi har också säkerställt att våra leverantörer är förberedda för att uppfylla kraven i batteriförordningen.

Nedan följer en sammanfattning av 2024 års krav för Celltech Groups batteritillverkningsanläggningar. Observera att batterityper som tillverkas av Era andra leverantörer kan ha andra krav.

18 februari 2024

De krav som träder i kraft kommer i stort sett att vara desamma som i det gamla batteridirektivet:

  • Överensstämmelse med REACH-förordningen enligt (Bilaga XVII, artikel 4.2 a i direktivet om uttjänta fordon och bilaga I till batteriförordningen)
  • Batterier som innehåller mer än 0,004 % bly ska märkas med den kemiska symbolen “Pb” och batterier som innehåller mer än 0,002 % kadmium ska märkas med “Cd”.

18 augusti 2024

Flera nya krav träder i kraft i augusti, bland annat:

  • Tillverkaren måste anbringa CE-märkningen på varje batteri.
  • Tillverkaren ska upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse för varje batterimodell.
  • Tillverkaren ska upprätta viss teknisk dokumentation.
  • Tillverkaren skall tillämpa ett godkänt kvalitetssystem för tillverkning, kontroll och provning av slutprodukten och skall vara underkastad övervakning. Detta gäller endast vissa typer av batterier.
  • Tillverkaren måste se till att batteriet har tydliga, begripliga och läsbara instruktioner och säkerhetsinformation.
  • Tillverkaren ska på batteriet ange sitt namn, registrerade handelsnamn eller registrerade varumärke, postadress med en enda kontaktpunkt och, om möjligt, sin webbplats och e-postadress.
  • Tillverkaren ska se till att batterierna är försedda med modellbeteckningen och ett batch- eller serienummer, produktnummer eller annan identifiering.

Kraven som träder i kraft senare

Det bör noteras att due diligence-kravet träder i kraft i augusti 2025, beräkningen av koldioxidavtrycket för laddningsbara industribatterier i februari 2026 och kravet på innehåll av återvunnet material för industribatterier i augusti 2028.

Battery Lifecycle Infographic

Hur är Celltech Abatel AB och Celltech Group förberedda?

Celltech Abatel är Sveriges ledande batterileverantör och erbjuder högkvalitativa och hållbara batterier till sina kunder inom olika områden. Celltech Abatel AB är en del av Celltech Group, som har egna batterifabriker i Bulgarien, Kina, Finland och Tyskland. Celltech Group har åtagit sig att följa EU:s nya batteriförordning och se till att våra batterier uppfyller alla regleringskrav.

Vi har noggrant följt beredningen och tillämpningen av batteriförordningen och gjort nödvändiga ändringar i våra batteriers design, tillverkning, märkning, återvinning och säkerhet. Vi har också utbildat vår personal och våra samarbetspartner i förordningens innehåll och effekter. Vi är redo att svara på våra kunders frågor och ge bästa möjliga service vid köp och användning av batterier.

Vi har också säkerställt att alla våra leverantörer som förser oss med batterier är medvetna om och följer regelverkets krav. Vi har bett dem om skriftliga försäkringar om att deras batterier följer förordningen och har nödvändig dokumentation och märkning.

Vad ska Ni göra?

Om Ni använder batterier i Er verksamhet måste Ni vara medvetna om EU:s nya batteriförordning och dess inverkan. Ni måste se till att Ni köper Era batterier från pålitliga och ansvarsfulla leverantörer, såsom Celltech Abatel AB, som uppfyller kraven i föreskrifterna.

Observera att om Ni tar med Er batterier in i landet endast för eget bruk är Ni fortfarande ansvariga för många av kraven i förordningen.

Vi hoppas att den här artikeln har varit värdefull och informativ. Kontakta gärna våra specialister om Ni har några frågor eller behöver hjälp med att välja batterier.

Mer information om

Om Ni vill veta mer om EU:s nya batteriförordning och dess inverkan på batterianvändare och tillverkare kan Ni också läsa mer på nedan länkar:

https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2023/07/10/council-adopts-new-regulation-on-batteries-and-waste-batteries/

https://environment.ec.europa.eu/news/new-law-more-sustainable-circular-and-safe-batteries-enters-force-2023-08-17_en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32023R1542